Relationer

Mycket av mitt arbete med utveckling och coachning handlar om relationer. Relationer handlar om att förstå andra, d v s att förnimma sina egna och andras känslor och visa ett intresse för hur behovet ser ut. Att förstå relationen är att ha god självkännedom om vilka behov som finns och att det finns ett engagerande lyssnande för vad man vill säga. Det är också viktigt att förstå en relation. Förmågan att bygga, behålla, och laga relationer består av tre kompetenser, kommunikation, konflikt samt självkännedom, att förstå sig själv och andras behov. Det är vad som kallas relationskompetens.

Hållbarhet

För att en relation ska hålla och utvecklas är det väsentligt att kunna uppmärksamma att jag bryr mig om och lyssnar. Lika väsentligt är det att få något tillbaka, men om det inte sker är det stor risk, i förlängningen, att relationen upphör. För att det ska vara flöde i en relation måste man också ta hand om den.

Förändring

När man ser kopplingen mellan möjligheterna att få eller inte få det man vill ha av andra och sin egen förmåga att förstå och lyssna är det lätt att motivera sig att öka sin relationskompetens. Insikten att en relativt liten förändring kan ge både snabba och stora vinster ökar motivationen ytterligare. Det svåraste är att kanske se hur relationen verkligen ser ut och hur man ska hantera relationen. Våra beteenden är många gånger styrda av känslomässiga skäl vilket hindrar en från att göra någonting åt en kanske inte så bra relation. Det kan vara så att en relation kan vara oberoende eller beroende, vilket kan avgöra hur man hanterar en relation.

Flöde

Eftersom alla relationer bygger på ett flöde av att ge och få borde det vara lättare för båda parter att få det de behöver av varandra. Genom att berätta för varandra vad de behöver och lyssna på vad den andre är i behov av. Då behöver man inte gissa sig till vad den andre är i behov av. Att komma i försvar leder oftast till att man hamnar i monolog med sig själv. Att komma ur en dålig relation är att själv ta tag i det genom att börja lyssna till den andra personen. Att få den personen att känna sig uppmärksammad och lyssnad till. Behovet att försvara sig är ett av de största hoten mot en bra, fungerande relation.